Αναζήτηση

Όροι Διαγωνισμού “We wish you a YoYo Christmas”

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ», που διαχειρίζεται το ομώνυμο Μουσείο και εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 37Α (Golden Hall), Μαρούσι, 151 23, με αρ. ΓΕΜΗ 154680801000 και τηλέφωνο 210 6885560 / email info@athensolympicmuseum.org (εφ’ εξής η «ΑΜΚΕ»), διοργανώνει  τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο “We wish you a YoYo Christmas” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο: «https://athensolympic museum.org» (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), θα βρίσκονται αναρτημένοι στον ειδικό χώρο του Μουσείου όπου που θα διενεργούνται οι δραστηριότητες των παιδιών και θα παραδίδονται σε κάθε συμμετέχοντα που το ζητήσει από το προσωπικό της ΑΜΚΕ.

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

H ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και να προβαίνει σε κάθε σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΑΜΚΕ δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η ΑΜΚΕ πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 03/01/2021 και ώρα 16.00 και λήγει την 9/1/2022 και ώρα 21.00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη στο διάστημα αυτό γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΑΜΚΕ, ούτε νομιμοποιείται κάποιος να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δεδομένου ότι ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά, η ΑΜΚΕ δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των παιδιών.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται εκ μέρους παιδιών μόνο δια συγκατάθεσης των νομίμων αντιπροσώπων αυτών, δηλαδή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία των ανηλίκων. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ένας ανήλικος, ήτοι άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών, θα πρέπει να διαθέτει την συγκατάθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία αυτού. Για τους ανηλίκους που θα αναδειχθούν νικητές στο διαγωνισμό, το έπαθλο του διαγωνισμού θα παραληφθεί από το νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού, γονέα ή επίτροπο, κατόπιν επικοινωνίας από την ΑΜΚΕ και επαλήθευση της συγκατάθεσης.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό βρίσκονται στο εξής link:

https://athensolympicmuseum.org/el/info/privacy-policy-we-wish-a-yoyo-christmas/

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

 

Διαδικασία & Ανάδειξη Νικητή

Η διαδικασία του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μουσείου διενεργούνται ειδικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, στον ειδικό χώρο «Εκπαιδευτική αίθουσα Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας»

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων τα παιδιά θα δημιουργούν ζωγραφιές. Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών (γονείς/ επίτροποι) μπορούν να τις παραδίδουν στο προσωπικό του Μουσείου, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο/ τηλέφωνο/ email), για ανάρτηση στα social media του μουσείου, τα οποία είναι τα εξής:

https://www.facebook.com/AthensOlympicMuseum#

 

Επίσης θα μπορούν από το site του Μουσείου να κατεβάζουν το template ζωγραφιάς, να το ζωγραφίζουν και να το στέλνουν με ηλεκτρονικά μέσα στο mail του Μουσείου:  info@athensolympicmuseum.org  ή να το φέρνουν οι ίδιοι στο Μουσείο για ανάρτηση στα social media του Μουσείου.

Για κάθε υποβολή ζωγραφιάς θα δίνεται ένας μοναδικός αριθμός που θα ταυτοποιεί τη ζωγραφιά, και ο αριθμός αυτός θα αναρτάται μαζί με τη ζωγραφιά. Δηλαδή δεν θα αναφέρονται τα στοιχεία των παιδιών ούτε των γονέων αυτών στα social media του Μουσείου.

Οι 3 ζωγραφιές που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα like θα κερδίσουν ως νικητές του διαγωνισμού δώρα.

Τα δώρα είναι τα εξής:

Οι τρείς νικητές ζωγραφίζουν το σχέδιό τους που κέρδισε, σε ένα ξύλινο μικρό ΥοΥο για να το κρατήσουν ως ενθύμιο για τη συμμετοχή τους.

Επίσης κερδίζουν δωροεπιταγές από το κατάστημα του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας ως εξής:

1ος νικητής: δωροεπιταγή 50 ευρώ

 2ος νικητής: δωροεπιταγή 30 ευρώ

3ος νικητής: δωροεπιταγή 20 ευρώ

 

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η ΑΜΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Η ΑΜΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντα, σε περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του Διαγωνισμού ή της λειτουργίας αυτού ή πρόκειται περί προϊόντων απομίμησης. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό αναλαμβάνει ρητά και με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση τυχόν λοιπών προσώπων που ενδεχόμενα αναμειγνύονται για τη συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό.

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απευθύνει η Εταιρεία  για τον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για τους όρους προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων πατήστε

https://athensolympicmuseum.org/el/info/privacy-policy-we-wish-a-yoyo-christmas/

 

Παραλαβή δώρων

Ο νόμιμος αντιπρόσωπος (Γονέας ή Επίτροπος) του νικητή παιδιού θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή μέσω email και πρέπει να απαντήσει εντός 5 ημερών, αλλιώς θεωρείται ότι αρνείται το δώρο.

Κατά την παραπάνω επικοινωνία, θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (το ονοματεπώνυμό, το κινητό τηλέφωνο, καθώς και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την ανάδειξη του νικητή.

Η απονομή των επάθλων θα γίνει σε ειδική τελετή σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί από το Μουσείο. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων του. Η AMKE  διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές, εφόσον παρέλθει η προθεσμία που αναφέρεται ανωτέρω. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του παροχή υπηρεσιών ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ., έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών. Η ΜΚΕ ουδεμία ευθύνη υπέχει οποιασδήποτε φύσεως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το διαγωνισμό, τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 

Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του δώρου. (ε) σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ζωγραφιά δεν προέρχεται από το παιδί, αλλά από άλλο πρόσωπο.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η ΑΜΚΕ δικαιούται να αποκλείσΕΙ χρήστες από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που οι χρήστες δια της συμμετοχής τους αναπαράγουν υλικό, που εμπεριέχει στοιχεία που, ενδεικτικά προσβάλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα της ΑΜΚΕ ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο, απεικονίζουν ανήλικο, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, οι χρήστες τους δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε όταν εμπεριέχει στοιχεία αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ήθη, το περιεχόμενό τους είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στην ισχύουσα νομοθεσία και σε υπέρτατες αξίες, είτε συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος είτε χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, ή προσβάλλει  ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

 

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η ΑΜΚΕ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή/και στα πλαίσια των παρόντων Όρων, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η ΑΜΚΕ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ως λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα.

Η ΑΜΚΕ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες επίσης ουδεμία ευθύνη φέρουν για τα σχόλια των χρηστών/συμμετεχόντων.

 

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της ΑΜΚΕ παύει να υπάρχει και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων αυτού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.