Αναζήτηση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ» (εφεξής «Εταιρεία») με έδρα επί της Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123, Μαρούσι, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά τη σύνδεση τους στο ασύρματο δίκτυο του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας. Η εταιρεία LAMDA HELLIX Α.Ε., ως πάροχος της υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, λειτουργεί ως Εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της τελευταίας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία;

Κατά τη σύνδεση των χρηστών στην υπηρεσία, η Εταιρεία, συλλέγει και επεξεργάζεται,

 • τη χρονική στιγμή εισόδου και εξόδου του στο ασύρματο δίκτυο, καθώς και
 • την IP διεύθυνση
 • τη mac address της συσκευής κατά την διάρκεια σύνδεσης,

Για ποιους σκοπούς συλλέγοντα τα προσωπικά δεδομένα;

 • Σύμβαση

Η συλλογή των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας ασύρματου δικτύου.

 • Έννομο συμφέρον

Περαιτέρω, η Εταιρεία είναι δυνατόν, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει, να εξάγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα κατά την πλοήγηση, τα οποία εξυπηρετούν έννομα συμφέροντα της και πιο συγκεκριμένα,  την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

 • Έννομη υποχρέωση

Η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως για την ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων από Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και Δημόσιες ή Εποπτικές Αρχές για διαβίβαση των δεδομένων σας.

Με ποιους τα μοιραζόμαστε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται και γίνονται αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από τους υπεύθυνους, εξουσιοδοτημένους προς αυτό υπαλλήλους της Εταιρεία.

Περαιτέρω, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν και άλλες εταιρείες του ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας, όπως επίσης και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρεία να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Πόσο καιρό τα διατηρούμε;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για διάστημα 14 (δεκατεσσάρων) μηνών. Στη συνέχεια, η Εταιρεία φροντίζει να καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά της, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρεία ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

Οι δεσμεύσεις μας

Η Εταιρεία εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Τα δικαιώματα σας

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, μετά από εξακρίβωση της ταυτότητάς σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
 • το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • το δικαίωμα εναντίωσης,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και,
 • το δικαίωμα φορητότητας της επεξεργασίας

 

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε απορία σας, διευκρίνιση ή αίτημά σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρεία, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

                                E-mail: personaldata@lamdadev.com

                                Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 088 1700

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχει θιγεί η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με χρήση των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας: complaints@dpa.gr | Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα | 210 6475600 | www.dpa.gr .