Αναζήτηση

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καλώς ήρθατε στο διαγωνισμό “1 Χρόνος Λειτουργίας”, (εφεξής «Διαγωνισμός») που διοργανώνει η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ», που διαχειρίζεται το ομώνυμο Μουσείο και εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Κηφισίας 37Α (Golden Hall), Μαρούσι, 151 23, με αρ. ΓΕΜΗ 154680801000 και τηλέφωνο 210 6885560 (εφεξής «ΑΜΚΕ»), μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Instagram».

Η «ΑΜΚΕ» είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνει μέσω της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής ο «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και το Ν.4624/2019. Στην παρούσα δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;

Σε περίπτωση που δηλώνετε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου, του οποίου ασκείτε τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, πιθανόν να συλλεγούν και να τηρούνται από εμάς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, αριθμός δελτίου ταυτότητας.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμβαση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου, του οποίου ασκείτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τη συμμετοχή σε αυτόν. Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό  διάστημα απαιτείται για τη διενέργεια του Διαγωνισμού, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, εκτός και αν υπάρχει ειδική νομική υποχρέωση ή σχετικό δικαίωμά μας που προκύπτει εκ του νόμου.

Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού επεξεργασίας, η ΑΜΚΕ δύναται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών της:

  • Εταιρείες διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της ΑΜΚΕ,
  • Άλλες εταιρείες του Ομίλου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας,
  • Εταιρείες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων,
  • Καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της ΑΜΚΕ να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Πώς προστατεύει η ΑΜΚΕ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Η ΑΜΚΕ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΜΚΕ τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΑΜΚΕ.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, πιο συγκεκριμένα, το δικαίωμα αφενός να ενημερωθείτε για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΑΜΚΕ και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
  • το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων σας ή τη συμπλήρωση αυτών.

Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε, μετά από επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας:

  • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
  • το δικαίωμα εναντίωσης, και
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την ΑΜΚΕ, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

Περαιτέρω, η ΑΜΚΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση personaldata@lamdadev.com.

 

 Δικαίωμα Καταγγελίας 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.